Hoe weet ik of de woning die ik wil aankopen vergund is of niet? naar nieuws overzicht

17 Februari 2019

In dit nieuwsitem:

1. Gevolgen van onvergundheid
2. Regulariseren van de onvergunde toestand
3. Vergund of niet?
4. Hoe nagaan of een gebouw vergund is?
5. Vanaf 1 januari 2018 vervangt de omgevingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning zie www.omgevingsloketvlaanderen.be


Gevolgen van onvergundheid:
1. Zonevreemde woningen: verbouwen en herbouwen kan enkel toegelaten worden bij hoofdzakelijk vergunde gebouwen 
2. Vrijstellingen van vergunning gelden enkel bij vergunde gebouwen 
3. Misdrijf: is verbonden aan de illegale constructie. gaat dus over van ene eigenaar op andere. Risico op dwangsommen of herstelverplichting.


Regulariseren van de onvergunde toestand:
Het is mogelijk een regularisatievergunning aan te vragen. Of men deze vergunning zal kunnen krijgen, hangt af van de geldende stedenbouwkundige voorschriften en de afweging van goede ruimtelijke ordening.

Spreek met de verkoper af wie de regularisatievergunning aanvraagt en wie de kosten hiervoor draagt. Neem in de voorlopige koopverbintenis (zgn. compromis) duidelijke bepalingen op in de vorm van een ‘opschortende voorwaarde’ die stelt dat de koop enkel doorgaat: indien er geen bouwmisdrijf wordt vastgesteld; of indien de verkoper eerst een regularisatievergunning bekomt; 
of indien u een regularisatievergunning bekomt;


Vergund of niet? 
Vergunde gebouwen of constructies
Een gebouw is vergund als de gemeente beschikt over de vergunning. Hierbij zit een bouwplan.  Als de bestaande toestand overeenkomt met de toestand op het vergunde plan is het gebouw vergund. 
Als de bestaande toestand in kleine mate afwijkt van het vergunde plan is het gebouw hoofdzakelijk vergund 
Als de bestaande toestand in aanzienlijke mate afwijkt van het vergunde plan is het gebouw hoofdzakelijk onvergund 
Vergund geachte gebouwen en constructies
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt hierover:
"§1. Bestaande constructies waarvan door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd werden vóór 22 april 1962, worden voor de toepassing van deze codex te allen tijde geacht te zijn vergund.

§2. Bestaande constructies waarvan door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd werden in de periode vanaf 22 april 1962 tot de eerste inwerkingtreding van het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, worden voor de toepassing van deze codex geacht te zijn vergund, tenzij het vergund karakter wordt tegengesproken middels een proces-verbaal of een niet anoniem bezwaarschrift, telkens opgesteld binnen een termijn van vijf jaar na het optrekken of plaatsen van de constructie.

Het tegenbewijs, vermeld in het eerste lid, kan niet meer worden geleverd eens de constructie één jaar als vergund geacht opgenomen is in het vergunningenregister. 1 september 2009 geldt als eerste mogelijke startdatum voor deze termijn van één jaar. Deze regeling geldt niet indien de constructie gelegen is in een ruimtelijk kwetsbaar gebied.

§3. Indien met betrekking tot een vergund geachte constructie handelingen zijn verricht die niet aan de voorwaarden van §1 en §2, eerste lid, voldoen, worden deze handelingen niet door de vermoedens, vermeld in dit artikel, gedekt.

§4. Dit artikel heeft nimmer voor gevolg dat teruggekomen wordt op in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissingen die het vergund karakter van een constructie tegenspreken."


Hoe nagaan of een gebouw vergund is?
gemeentelijke vergunningenregisters
De gemeenten maken vergunningenregisters op, waarin alle verleende stedenbouwkundige vergunningen (vroeger: bouwvergunningen) vermeld staan.
Als uw gemeente klaar is met dit register kunt u (of een ambtenaar van de dienst ruimtelijke ordening) het register (een databank op computer) consulteren op het gemeentehuis. 
Met behulp van de bouwplannen bij de vergunning kunt u nagaan of de bestaande toestand van het gebouw overeenkomt met de vergunde toestand. Een van de vorige eigenaars kan immers onvergunde ingrepen uitgevoerd hebben, waardoor de woning misschien hoofdzakelijk onvergund wordt geacht. 
Het kan gebeuren dat de gemeente weet van het bestaan van een proces-verbaal over een bouwmisdrijf. De gemeente beschikt niet over alle processen-verbaal die door andere instanties zijn opgesteld.
Elke dagvaarding en elke rechterlijke beslissing betreffende een bouwmisdrijf wordt op verzoek van de deurwaarder overgeschreven in het hypotheekkantoor van het gebied waarin het onroerend goed is gelegen. Deze maatregel zorgt ervoor dat mogelijke kopers via hun notaris of het hypotheekkantoor in kwestie de nodige informatie kunnen bekomen.


INFORMATIEVERPLICHTINGEN BIJ VERKOPEN VAN VASTGOED
 
VOOR DE NOTARIS:
De notaris moet in alle onderhandse en authentieke akten van verkoop vermelden:of er voor het onroerend goed een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt;
de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister;
of het onroerend goed het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV, dan wel of een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;
of er op het onroerend goed een voorkooprecht rust, vermeld in artikel 2.4.1 of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;
of er voor het onroerend goed een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is;
of het krachtens artikel 4.2.12, § 2, 2°, voor de overdracht verplichte as-builtattest is uitgereikt en gevalideerd;
of het onroerend goed het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.
In de authentieke akte wordt de verklaring van de verkrijger opgenomen dat hij een stedenbouwkundig uittreksel heeft ontvangen, dat ten hoogste één jaar voor het verlijden van de authentieke akte werd verleend.

De notaris neemt bovendien een verwijzing naar artikel 4.2.1 van de codex op in de akte.
 

VOOR DE ONDERHANDSE AKTEN:
Iedereen die een onderhandse akte van verkoop of van verhuring voor meer dan negen jaar van een onroerend goed, en ook van vestiging van erfpacht of opstal opmaakt, moet vermelden:

of er voor het onroerend goed een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt
de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister.
In voorkomend geval worden ook vermeld :

de maatregelen, vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV, die werden opgelegd met betrekking tot het goed of de hangende procedures die strekken tot het opleggen van dergelijke maatregelen,
de op het goed rustende voorkooprechten, vermeld in artikel 2.4.1, 
respectievelijk het feit dat op het goed een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is.
De vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep of activiteit dergelijke onderhandse akten opmaken, moeten een verwijzing naar artikel 4.2.1 van de codex opnemen in de akte.

 
VOOR PUBLICITEIT:
In alle publiciteit voor verkopen moet worden vermeld:

of er voor het goed een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt;
de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister;
of het onroerend goed het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV, dan wel of een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;
of er op het goed een voorkooprecht rust, in de zin van artikel 2.4.1;
of voor het goed een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is;
 
Voor een advertentie op internet gebruikt u geen afkortingen. Voor het opmaken van uw advertentie in de geschreven pers (waar doorgaans per letter betaald wordt)  mag u gebruikmaken van de volgende afkortingen:

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Vg: Vergunning uitgereikt
Gvg: Geen vergunning uitgereikt
 

Bestemming
Wg: Woongebied
WgLk: Woongebied met landelijk karakter 
Wche: Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde
Wp: Woonpark
Wug: Woonuitbreidingsgebied
Igb: Industriegebied
Iab: Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen
Gdr: Gebied voor dagrecreatie
Gvr: Gebied voor verblijfsrecreatie
Ag: Agrarisch gebied
Lwag: Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Bg: Bosgebied
Ng: Natuurgebied
Nr: Natuurreservaat
Pg: Parkgebied
 

Handhaving

Dv: Dagvaarding uitgebracht
Gdv: Geen dagvaarding uitgebracht 
Ho: Rechterlijke herstelmaatregel opgelegd
Bo: Bestuursdwang opgelegd
Lod: Last onder dwangsom opgelegd
Ms: Minnelijke schikking aangegaan
Gmo: Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd
 

Voorkooprecht

Vkr: Voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig
Gvkr: Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig
 

Verkavelingsvergunning

Vv: Verkavelingsvergunning
Gvv: Geen verkavelingsvergunning

 

!!! Sinds 1 januari 2018 vervangt de nieuwe 'omgevingsvergunning' de stedenbouwkundige vergunning in alle Vlaamse gemeenten. Alle informatie rond vergunningen wordt voortaan gebundeld op de website www.omgevingsloketvlaanderen.be

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons