Help! Mijn woning staat op de inventaris van bouwkundig erfgoed. Waarmee moet ik rekening houden als koper en verkoper? naar nieuws overzicht

21 April 2019

Wat is de inventaris voor bouwkundig erfgoed?
Alle waardevolle onroerende goederen worden geïnventariseerd door het agentschap Onroerend Erfgoed. Op die manier creëren we een overzicht van al het erfgoed in Vlaanderen, maar daarnaast heeft de inventaris ook als doel het beheer ervan te garanderen. Immers, als een pand is opgenomen in de inventaris worden er automatisch een aantal rechtsgevolgen aan gekoppeld op vlak van behoud, onderhoud, enz.

Een pand kan opgenomen worden in één van volgende vastgestelde inventarissen:

De inventaris van het bouwkundig erfgoed
De landschapsatlas
De inventaris van de archeologische zones
De inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
De inventaris van historische tuinen en parken
Wat bij verkoop?
Bij de verkoop van een woning moet men steeds controleren of het pand is opgenomen in de inventaris. Indien blijkt dat het een geïnventariseerd onroerend erfgoed betreft, dan moet dit duidelijk opgenomen worden in de onderhandse verkoopovereenkomst (of compromis). Daarnaast moet de koper geïnformeerd worden over de juridische gevolgen die gekoppeld zijn aan deze kwalificatie.

De rechtsgevolgen
Er zijn twee soorten gevolgen gekoppeld aan een geïnventariseerd pand, nl. algemene rechtsgevolgen en specifieke rechtsgevolgen.

De algemene rechtsgevolgen zijn van toepassing op alle vastgestelde inventarissen en zijn onder andere de volgende:

de zorgplicht: gemeenten, OCMW’s, overheidsdiensten, provincies, enz. moeten altijd zoveel mogelijk zorg dragen voor de inventarisitems. Voor alle eigen werken of activiteiten moeten ze onderzoeken of deze een directe impact hebben op geïnventariseerd erfgoed.
 
de motiveringsplicht: als blijkt dat eigen werken of activiteiten een directe impact hebben op het geïnventariseerd erfgoed, dan moeten ze motiveren welke maatregelen ze hebben genomen om aan de zorgplicht te voldoen.
 
informatieplicht bij eigendomsoverdracht: iedereen die een vastgoedtransactie onderneemt moet de koper inlichten over de vaststelling van een goed.
Er zijn ook nog een aantal specifieke rechtsgevolgen verbonden aan het feit dat een goed deel uitmaakt van een inventaris. Ze zijn uitsluitend van toepassing op bepaalde vastgestelde inventarissen. Zo kun je voor panden opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed bijvoorbeeld een afwijking vragen van de normen voor energieprestatie.

Meer informatie hieromtrent kun je terugvinden op www.onroerenderfgoed.be/.

*De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons